Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Tom Sodoge, Unsplash

Projekt spolupráce NZDM a Výchovných ústavů je u konce

Cílem projektu Spolupráce NZDM a VÚ bylo vytvořit fungující síť návazných služeb, která bude lidi po opuštění ústavní nebo ochranné výchovy ve VÚ podporovat v úspěšném začlenění do společnosti. Cílovou skupinu projektu tvořili odborníci pracující v NZDM a VÚ a projekt byl zaměřen zejména na jejich znalosti v oblasti spolupráce.

Proč jsme se rozhodli realizovat Spolupráci NZDM a VÚ.

Pracovníci NZDM se často setkávají s mladými lidmi, kteří mají zkušenost s pobytem ve VÚ, nebo jim pobyt hrozí. Z praxe NZDM vyplývá, že mladí lidé pobývající ve VÚ jsou současně klienty NZDM, navštěvují ho v období vycházek či dovolenek, které tráví mimo VÚ. Mnozí potřebují pomoc a podporu nízkoprahové služby po ukončení pobytu ve VÚ, protože samostatný život může být pro mladé lidi náročnou změnou, a to i v případě že se vrací do rodiny, která často není zcela funkční.

Před samotnou realizací projektu jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi pracovníky VÚ a NZDM. Z něj vyplynulo, že 71 % NZDM se setkávají s mladými lidmi, kteří ukončili pobyt ve VÚ. Zásadním zjištěním z šetření mezi VÚ bylo, že pro více jak polovinu VÚ jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež neznámé nebo známé pouze okrajově.

Průběh spolupráce

V rámci projektu bylo uskutečněno několik klíčových aktivit. Jednou z nich bylo pilotně navázat, vyjednat a realizovat spolupráci NZDM a VÚ.  Proběhly kulaté stoly, supervize a metodická vedení, kde se vytvořil prostor pro vyjasnění vzájemných očekávání ze strany NZDM a VÚ.  Koordinátor projektu také na vyžádání poskytl pracovníkům VÚ kontakt na NZDM, která se nachází v místě návratu mladého člověka. Pracovníci NZDM navštívili VÚ, kde představili službu pracovníkům VÚ i mladým lidem.  Dále pracovníci VÚ dorazili do NZDM, aby se mohli seznámit osobně s prostorem NZDM a následně informace předat mladým lidem ve VÚ.

Právě osobní zkušenost pracovníků VÚ s NZDM se ukázala jako stěžejní v rámci spolupráce. Pracovníci VÚ se často mylně domnívali, že NZDM je něco jako družina, nebo že je jeho hlavní a jedinou úlohou zabezpečit volnočasové aktivity dětí a mládeže. Z pohledu nás, jako realizátora projektu, bylo výzvou obeznámit stručně a jasně odborníky na práci s mládeží pohybující se mimo sociální služby o tom, jak NZDM funguje. Pomohlo, když si pracovníci VÚ ozřejmili, že v NZDM pracují odborníci, kteří mají reálné znalosti o životním stylu mládeže ze své praxe. Pak bylo možné navázat rovnocenný dialog na téma spolupráce.

Dále byly realizovány výjezdy za dobrou praxí do zahraničí, čímž jsme měli možnost zefektivnit spolupráci NZDM a VÚ. Celkem se uskutečnily tři zahraniční cesty do Španělska, Rakouska a Finska.  Následně odborníci z těchto zemí navštívili ČR, aby se seznámili s naším systémem péče o ohroženou mládež. Návštěva byla zakončena workshopem se zahraničními experty, kde sdíleli své poznatky z návštěvy.

V květnu se uskutečnila konference Spolupráce NZDM a VÚ v Brně, kde byla představena práce NZDM, VÚ či poznatky ze zahraničních cest. Konference se zúčastnili odborníci z NZDM, VÚ, domu na půl cesty nebo kurátoři pro mládež.

Hlavním výstupem projektu je metodika, na jejímž vytvoření se podíleli pracovníci z NZDM a VÚ. První část metodiky je věnována popisu práce s mladým člověkem ve VÚ, představení systému ústavní výchovy a režimu ve VÚ. Další kapitola popisuje práci v NZDM a při jejím psaní jsme vycházeli z otázek pracovníků VÚ ohledem služby. Další části obsahují možnosti spolupráce mezi těmito zařízeními, dobrou praxi i zprávy ze zahraničních cest.

Dokumenty Sborník z konference Spolupráce NZDM a výchovných ústavů a Metodika k projektu Spolupráce NZDM a výchovných ústavů jsou volně ke stažení na stránce: https://www.ratolest.cz/stazeni/nase-publikace/.

Tagy