Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Osobnost roku 2018

Hlasujte pro osobnost roku 2018 - vybírat můžete z deseti různých osobností nízkoprahových sociálních služeb!

V kategorii Osobnost roku 2018 můžete hlasovat pro 10 osobností – pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří by dle navrhovatelů měli být oceněni za jejich kvalitní práci a přínos oboru. Podrobnosti o jednotlivých kandidátech se dočtete v přiložených návrzích. Pořadí navržených osobností je abecední.

Lenka Bednářová – vedoucí NZDM N klub, Semiramis z.ú. nominace (pdf)

Lenka je od roku 2011 lektorkou primární prevence rizikového chování na ZŠ, od roku 2013 do 2017 byla pracovnicí NZDM N klubu, kde se v roce 2017 stala vedoucí klubu, zároveň lektoruje pod Centrem vzdělávacích aktivit. Během působení na klubu se zvládla poprat s nelehkými situacemi, jako jsou personální změny v týmu a především stěhováním služby a jejím rozjezdem od píky. Služba začínala v prostoru bez topení v holé boudě, ve které bylo potřeba vytvořit prostředí, kde se děti a mládež budou cítit bezpečně a příjemně. To se Lence povedlo díky neodbytné snaze, trpělivosti a obdivuhodnému zapálení pro věc.

Zároveň službu, která procházela nelehkým obdobím, posunula dále, ke spolupráci s výchovnými ústavy, realizaci skupin indikované prevence, navázala spolupráci s psychologem na klubu, nebo s Dětským domovem v Nymburce. Nebojí se pustit do nových věcí a tím se postavit výzvě. Jejími silnými stránkami není jen osobní charisma, ale i odborný background, tak, jak se naplno věnuje klientům, věnuje se i svému týmu.

Ondřej Ferdan – Koordinátor programu NZDM eMBečko, Střed, z. ú. nominace (pdf)

Ondřej dokáže být platným členem svého malého týmu v eMBečku, ale i členem velkého týmu organizace Střed, z. ú. Je hlavou pracovní skupiny NZDM v regionu, nebojí se prosazovat potřeby komunity ani na úrovni komunální politiky, zvyšuje svoje zapojení i na úrovni oborové asociace ČAS. A právě výše popsané rozličné způsoby a úrovně ovlivňování oborového dění na poli (nejen) nízkoprahových služeb jsou základem pro jeho nominaci v kategorii osobnost. Jedním slovem ho vystihuje jedinečnost. Jedinečnost, kterou on sám oplývá, jedinečnost, se kterou pohlíží na svět kolem sebe, ale také jedinečnost, kterou umí dát okamžiku a rozhodně jedinečnost, kterou umí podpořit v druhé osobě.  Muž mnoha tváří i řemesel, kousek v celku, to všechno je Ondřej.

Svitlana Golubyeva – Psychoterapeutka, terénní pracovnice, SANANIM z. ú. nominace (pdf)

Svita již více než 14 let na otevřené drogové scéně kontaktuje rusky mluvící uživatele drog. Několik jich dostala do legální substituce. Pro mnoho z nich je důležitou součástí vstupu nejen do služeb harm reduction. Zřejmě by bez ní buď vůbec služeb nevyužili, nebo by měli kontakt s nimi přinejmenším velice ztížený. Což je z pohledu prevence rizik šíření infekčních nemocí do české populace uživatelů drog poměrně významné. V zemích bývalého Sovětského svazu je situace ohledně prevence rizik užívání drog a provozování služeb harm reduction kritická. Na mnoha místech tyto služby vůbec neexistují. Prevalence infekčních chorob nejen u uživatelů drog v těchto zemích je alarmující. Rusky mluvící klienti také často nevědí, že takové služby vůbec existují. Jedním z největších přínosů práce Svity je proto vysvětlování klientům smyslu služeb a jejich anonymity, neboť v jejich domovině jsou za užívání drog vězněni, či jinak perzekvováni. Někdy mají strach vůbec přiznat, že jsou závislí. Svitě se velice dobře daří prolomit tyto počáteční obavy. Svým milým, klidným a profesionálním přístupem si získává jejich důvěru, která se přenáší i na ostatní terénní pracovníky. Klienti se tak učí využívat terénních služeb i v době kdy Svita není ve službě. 

David Klaus - Vedoucí sociálních služeb Tachov, Kotec o.p.s. nominace (pdf)

Nominovaný pracuje v organizaci KOTEC o.p.s. od roku 2004. Během této doby působil jako terénní pracovník, ředitel kvality služeb organizace a vedoucí služby Terénní program. Od roku 2015 je vedoucí všech služeb v Tachově, tzn. Nízkoprahového denního centra, Kontaktního centra, Nízkroprahového zařízení pro děti a mládež, Terénního programu, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jako vedoucí služeb motivuje a podporuje progres a kvalitu jednotlivých služeb. David Klaus se angažuje v Komisích města Tachov, zavedl pravidelná intervizní setkávání všech sociálních pracovníků tachovského KOTCE. Jako vedoucí služby je nápomocný, vždy své kolegy vyslechne, podpoří a sám se aktivně angažuje ve všech aktivitách. Dokáže ocenit, pochválit práci svých kolegů.

Eva Klementová – Pracovnice NZDM REP_SUN, Farní Charita Kralupy nad Vltavou nominace (pdf)

Díky své osobnosti dokáže Eva zaujmout všechny děti napříč věkovým spektrem. Její obrovské osobní nasazení a lidský a přesto profesionální přístup, pomohl nespočtu dětí ulice. Má dar sdružovat lidi a podněcovat je k neuvěřitelným výkonům. Terénní práce pro Evu není žádný problém, nebojí se jít i do míst kam by jiní nešli. Evu každý člověk, vždy rád potkává a díky ní se NZDM proměnilo v klub spojující děti napříč etnikem, sociálními vrstvami i náboženským vyznáním.  

Michal Krebs – Vedoucí Programu terénních a nízkoprahových služeb, La Strada ČR nominace (pdf)

Michal byl nominován na ocenění osobnost roku 2018 nejen za dlouholetou práci v oboru, ale také za konkrétní posuny a úspěchy v roce 2018. Nominovaný stál u zrodu terénního programu, pomáhal připravit jeho koncept a stal se hlavním průkopníkem specifické terénní práce s obchodovanými a vykořisťovanými lidmi. S krátkou přestávkou 2 let (během kterých ale i nadále externě spolupracoval s La Stradou), pracoval Michal v terénním týmu po celou dobu jeho existence, tedy dvanáct let. Nikdy ale svou práci nelimitoval pouze na „terén“. Byl a je si vědom nezbytnosti přenosu a předávání zkušeností a znalostí, proto je spolu-autorem manuálů k terénní práci se specifickou cílovou skupinou La Strady, bezpečnostních manuálů a opatření La Strady. Zároveň svým příkladem a trpělivostí vychoval několik mladých terénních pracovníků a pracovnic. Michal se podílí v praktické i teoretické rovině na různých studiích a analýzách problematiky obchodování s lidmi a vykořisťování, zejména ve vztahu k zvláště zranitelným národnostním skupinám. V neposlední řadě se Michal účastní odborných komisí a výborů, kde prezentuje práci La Strady a problematiku obchodování s lidmi z pohledu terénní a nízkoprahové práce. Výjimečného terénního pracovníka, leadera a neocenitelného kolegu z něj dělají jeho charakterové vlastnosti – odvaha a rozvaha, přemýšlivost, laskavost, schopnost reflexe, respekt a partnerský vztah.

V roce 2018 se Michalovi podařilo posílit a rozšířit tým, který v tuto chvíli nabízí klientům a klientkám pomoc v 7 jazycích, a to hned ve třech složkách (SOS linka, terén, nízkoprahová poradna). Dále došlo k zavedené chatové platformy a tím plošnějšímu zpřístupnění služeb organizace. Třetím důležitým posunem bylo zřízení a vybavení mobilní kanceláře nízkoprahového a terénního týmu v podobě sedmimístného automobilu.

Gabriela Lepková - sociální pracovnice, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů, koordinátorka probačního programu, PROSTOR PRO o.p.s. nominace 1 (pdf) nominace 2 (pdf) nominace 3 (pdf)

Gábina je srdcem i mozkem NZDM programů PROSTOR PRO o.p.s. a vede tým pracovníků NZDM KLÍDEK, dále vede preventivní program SPIRÁLA, ve kterém také lektoruje a je koordinátorkou Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. Nominovaná je svými současnými i bývalými kolegy považována za vysoce profesionální osobnost kladoucí důraz na kvalitu, ať už v přímé práci s klienty, nebo v oblasti vedení týmu. Gabča je myšlenkově otevřená a v myšlení o svojí práci poctivá. Prakticky neustále si klade otázky, jak a jestli to, co dělá, dává smysl a opravdu funguje. Snaží se porozumět, a hlavně na základě toho svoji práci a práci svého týmu zlepšit. Službu neustále posouvá kupředu a nebojí se zavádění inovací (např. letní večerní terén nebo ranní terén před školami, terén na ubytovnách či v nákupním středisku, smíšený terén v rámci Mezioborové monitorovací skupiny, PR aktivity a mnoho dalšího). Vždy podporuje svůj tým ve zkoušení nových způsobů práce s klienty a ve stejné míře je otevřená požadavkům a přáním samotných klientů služby. Neustále reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, službu posouvá tam, kam se posouvají klienti – a to v rovině potřeb klientů, ale i geografické – do nových lokalit i obchodních center. Jejím dalším cílem, ke kterému má skvěle našlápnuto, je terénní forma práce s dětmi a mládeží v menších městech kolem Hradce Králové, kde s cílovou skupinou prozatím tímto způsobem nikdo nepracuje.

Iveta Neradová – vedoucí NZDM MeziČAS, Magdaléna, o.p.s. nominace (pdf)

Klub MeziČas prošel pod Ivetiným vedením významnou proměnou. Z malého klubu, o jehož činnosti neměla odborná ani široká veřejnost povědomí, se stal stabilním a respektovaným článkem sociálních služeb na Benešovsku, který formuje způsob a směr práce s dětmi a mládeží v regionu. Iveta klub prostorově i programově přizpůsobila potřebám klientů a podnítila odbornou diskuzi, díky ní došlo k proměně pohledu veřejnosti na nízkoprahové sociální služby pro děti a mládež. Nastavila efektivní spolupráci s kurátory pro mládež a s OSPOD, kteří se do té doby s podobnou službou nesetkali. Díky diskuzi na partnerské úrovni, hledání společných cílů a nastavování rolí jednotlivých institucí se NZDM MeziČas stalo uznávaným a vyhledávaným partnerem celého odboru sociálních věcí a zdravotnictví za současného respektu k principu nízkoprahovosti. V tomto ohledu je práce Ivety považována za příklad dobré praxe. Zároveň je Iveta jedním ze zakládajících členů Pracovní skupiny nízkoprahových a terénních služeb pro děti a mládež Středočeského kraje a členka Odborné rady Magadalény o.p.s. Důležitými tématy jsou pro ni práce s hranicemi klienta i vlastními a kvalita služby. V současné době se pod Ivetiným vedením MeziČas připravuje na audit ČAS a usiluje o zavedení inovativních přístupů ze zahraničí.

Lukáš Polakovič – terénní pracovník ve službě STREETWORK, pracovník v sociálních službách ve službě NZDM BARÁK, Oblastní Charita Třebíč nominace (pdf)

Lukáš je jeden z nejzkušenějších terénní pracovníků týmu, odvádí dlouholetou kvalitní kontaktní práci. Zaučuje nově příchozí kolegy a předává jim své terénní know-how, práce venku je dodnes jeho doménou. Sám o své práci venku říká, že ji člověk prostě „musí mít v sobě a musí ji mít rád“. Rád prolézá uličky a zákoutí, vyhledává místa, kde se mladí schází a velmi dobře se mu daří navazovat s nimi vztah. Lukáš je při práci s klienty autentický, nesoudí, umí naslouchat a vytvářet pocit bezpečí. Díky tomu se mu daří i individuální práce. Lukáš přináší nové poznatky, snaží se inovovat zaběhnuté postupy práce a je aktivním členem terénní podskupiny NUTS, kde plní funkci místopředsedy. Kromě toho propaguje nejen „svoji“ službu, ale také vyhledává možnosti, jak dostat terénní služby do povědomí lidí, zvyšovat prestiž povolání sociálních pracovníků a vyvracet mýty a předsudky společnosti vůči cílové skupině mladých lidí.

Daniel Randák – vedoucí KC Prevent Strakonice a Prachatice, Prevent 99 z.ú. nominace (pdf)

I když by si Dan, který se v pomáhajících profesích pohybuje od roku 1996, ČASovanou botu zasloužil již dávno v podstatě za zásluhy, navržen byl především za svou práci v posledních letech. Krom toho, že už 9 let vede KC ve Strakonicích a Prachaticích, kde působí zároveň jako kontaktní pracovník, terapeut a adiktolog, rovněž od jara 2015 vykonává funkci předsedy Sekce Harm Reduction v A.N.O. Za tu dobu Sekci významně pozvedl, táhne to, drží témata. Díky tomu mohli jeho kolegové z oboru mnoho věcí připomínkovat nebo je měli možnost ovlivnit. Po letech nečinnosti tak Sekce plní svůj účel a to z velké části hlavně díky Danovi.

Tagy