Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Tým roku 2018 – Cena Bohemia Energy

Hlasujte pro Tým roku 2018 – vybírat můžete z deseti různých týmů nízkoprahových sociálních služeb!

V kategorii zařízení – Tým roku 2018 – Cena Bohemia Energy můžete vybírat z deseti různých týmů/zařízení. O jejich významných počinech se dočtete v přiložených návrzích. Pořadí navržených týmů je abecední.

Com.pass, Ponton z.s. nominace (pdf)

Tým Com.pass přináší terénní práci s dětmi a mladými lidmi zejména do vyloučených lokalit Plzně. Pracovníci Com.passu se pohybují na poli plzeňských služeb od roku 2007. Tým pracuje ve stabilním složení už několik let. Teréňáci znají dokonale prostředí vyloučených lokalit Plzně. Znají dokonale své klienty, klienti znají je a pouštějí je do svých životů i do svých domovů. Com.passu se daří individuální práce především s mladými dospělými, se kterými řeší otázky okolo bydlení, dluhů, vzdělání, zaměstnání nebo rodiny. Kromě toho dokáží „hecnout“ sebe i svoje klienty k přechodu Brd, spaní pod „širákem“, mytí v potoce a dalším neuvěřitelnostem. Účinkují v pracovních skupinách, jezdí do zahraničí, učí svoje kolegy  a vůbec, jsou profesionální, flexibilní, vstřícní, inovativní a velmi, velmi inspirující.

Kontaktní centrum ve Znojmě, Společnost Podané ruce o.p.s. nominace (pdf)

Přestože se tří-členný pracovní tým dlouhodobě potýká s nedostatečnou personální kapacitou, poskytuje služby kontaktního centra v ambulantní i terénní formě, a to nejen na území města Znojma. Každoročně postupně rozšiřuje hranice streetworku a zajišťuje tak v rozsáhlé oblasti ORP Znojmo dostupnost služeb. Nezaměřuje se pouze na práci s aktivními uživateli drog, ale pomoc nabízí i příbuzným a blízkým. Společnou prací s kolegy z Terapeutického centra v Jihomoravském kraji se podařilo otevřít detašované pracoviště pro patologické hráče a jejich blízké a jeho provoz i nadále udržet. V loňském roce se jednalo o 277 klientů a 3 528 kontaktů, z čehož vychází, že pracovníci byli denně v kontaktu s průměrně 14 osobami z cílové skupiny služeb. Pracovnice se účastní preventivních osvětových akcí a jsou členy pracovních skupin, jako Komise prevence kriminality a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska. I přes kapacitní náročnost svojí práce neztrácejí skvělé nastavení – lidské a profesní – směrem k lidem, kterým služby poskytují. Neustále se snaží hledat cesty, jak svou práci dělat lépe, tak, aby maximálně plnila svoje poslání cíl.

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum, Kolpingovo dílo ČR, z.s. nominace (pdf)

KPC Spektrum se může právem pyšnit stabilním týmem a skvělou vedoucí Barborou Augustýnovou, která bravurně zvládá propojení přímé práce s klienty, vedení týmu, administrativu s tím vším spojenou a rozvoj zařízení. A rozvoje se Spektrum rozhodně nebojí, od 1. 8. 2018 např. realizuje nový evropský projekt „Káčko 3D“ zaměřený na práci s lidmi s problematikou alkoholu, žijících převážně bez domova. Pracovníci zvládli zajišťovat provoz kontaktního centra i řady terénů ve dvou okresech. V roce 2018 prošlo zařízení úspěšně certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a metodickou návštěvou ČAS. Kromě dílčích úspěchů si zařízení nominaci zaslouží na základě každodenní práce s klienty, ženami i muži, kteří jsou na okraji společnosti a členové týmu se maximálně snaží o zachování jejich důstojnosti. Jde sice o regionální zařízení, ale s poměrně velkým dosahem a snahou o postupné rozšiřování své činnosti do oblastí, kde je potřebnost klientů, i když to zvyšuje nároky na koordinaci, pracovníky a provoz.

N Klub, SEMIRAMIS z.ú. nominace (pdf)

NZDM funguje na nymburském sídlišti sedmým rokem. Statečně se poprali s počátečním chaosem vznikající služby, nepřízní sousedů i stěhováním do „holoboudy“ bez topení a teplé vody. Avšak službu dělají lidi. A přesně ti vytáhli N klub z vlhkého sklepa na slunce. Svým nasazením, nekonečnou energií a touhou posouvat „to“ dál. Rozjeli realizaci otevřených skupin indikované prevence, pravidelné tvořivé dílny, čištění zubů s nejmenšími nebo workshopy na partnerství a sexualitu. Ruku v ruce s tím nezapomněli ani na bezpečnou atmosféru a svou roli průvodce peřejemi života.

NZDM KLUB COOLNA Znojmo, Oblastní Charita Znojmo nominace (pdf)

Zařízení je jediná služba svého druhu ve Znojmě, funguje 10 let – ambulantní i terénní forma. Terén při klubu funguje 7,5 roku. NZDM podpořilo v nepříznivých sociálních situacích v roce 2018 celkem 215 uživatelů a poskytlo jim odbornou pomoc. V uplynulém roce prošlo hodnocením kvality ČAS na 100%. Pracovníci vnáší na klub dlouhodobá preventivní témata a krom toho vydávají preventivní časopis COOLTIME. Zařízení respektuje nové trendy a potřeby uživatel, takže je dostupné i v online prostoru. Celý tým je velice profesionální a spolupracuje s návaznými službami. Z příkladů dobré praxe lze jmenovat např. terénní sociální práci ve skateparku s její komunitou. Klub pracuje s velmi různorodou cílovou skupinou (žáky různých škol včetně speciální školy, s romským etnikem na klubu, skate komunitou v terénu, středoškoláky i vysokoškoláky, mladými matkami aj.) a všem nabízí profesionální individuální přístup.

NZDM Kotelna, Prostor Plus o.p.s. nominace (pdf)

V NZDM Kotelna se zcela obnovil tým, který proměnil prostředí klubu i města v bezpečný prostor k navazování funkčních profesních vztahů s klienty i veřejností. Současný nový tým Kotelny vztyčil z trosek upadající NZDM a svým přístupem ke klientům, městu i sobě navzájem vytvořil velmi kvalitní službu, kde se klienti cítí dobře a bezpečně a hojně službu opět využívají. Klub zároveň vstoupil pozitivně do povědomí veřejnosti, a tak se na tým obracejí často úředníci se vším, co se týká služeb sociální prevence. Kvalitu služby ověřil také rozvojový audit ČAS, kde služba dosáhla 97%. Tato profesionální služba se zároveň nebojí v rozumné míře posouvat hranici NZDM a přizpůsobit službu potřebám klientů i městské komunity. Příkladem dobré praxe budiž provoz 2 zkušebních krizových lůžek pro klienty NZDM, kteří skončili na ulici. Krizová lůžka jim pomohla si udržet práci a najít si bydlení. Dalším příkladem je těhotná klientka žijící v autě, kterou se podařilo umístit do azylového domu ještě před porodem a nabídnout jí možnost hygieny a potravin.

NZDM Pacific, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. nominace (pdf)

V posledních dvou letech se v NZDM Pacific vystřídalo hned několik pracovníků. Současná vedoucí Barbora Janurová zde působí teprve od prosince 2017 a její služebně nejstarší kolega Kamil o půl roku déle. Přesto se za velmi krátkou dobu tým stabilizoval a dosáhl výrazného zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb, např. v oblasti muzikologie a arteterapie. Velkým přínosem pro klienty je zásadní rozvoj individuální práce v podobě konzultací v konzultačních hodinách, jež klienti hojně využívají. Tým tak reagoval na potřeby současné cílové skupiny, neboť velká část klientů vyrůstá na ubytovnách nebo v azylových domech, často přicházejí dospívající, kterým rodiče nejsou schopni zajistit ani základní životní potřeby. Služba spolupracuje s návaznými institucemi, školami, v jedné škole se podařilo navázat spolupráci i v rámci terénní práce. Službu tak tým posouval neustále kupředu a to i za velmi ztížených podmínek v loňském roce, kdy během rekonstrukce budovy  zvládl nejen klub kompletně vystěhovat a znovu nastěhovat, zároveň nepřerušit provoz, poskytovat službu ve stavební buňce, ale také absolvovat neohlášenou kontrolu Magistrátu Hl. m. Prahy a s výborným výsledkem 93% rovněž audit ČAS.

Program terénních a nízkoprahových služeb neboli „Nízkopráh“, La Strada ČR, o.p.s. nominace (pdf)

Pracovněprávní problematika jako nevyplacená mzda/odměna za práci nebo náhrada mzdy; nedodržování nařízení vlády o minimální mzdě, zaručené mzdě a příplatcích ke mzdě; nedodržování pracovní doby a přestávek v práci; neplacení povinných odvodů zaměstnavatelem; nezákonné srážky ze mzdy; vydírání a vyhrožování ze strany zaměstnavatele, popřípadě situace hraničící s dlužním otroctvím (zejména u pracovnic v domácnostech a případy další přestupkové a trestné činnosti blízké problematice obchodování s lidmi – tedy nejen porušování zákoníku práce, ale například i podvody, omezování osobní svobody, útisk či vydírání, zákon o pobytu cizinců a sociální dávky – to jsou témata, která řeší pracovníci La Strady nejen v terénu, ale také v nízkoprahové poradně a na SOS lince. V roce 2018 došlo k významným posunům a změnám v programu nízkoprahových služeb La Strady. Došlo k posílení a týmu a k propojení různých pozic v rámci týmu tak, že v tuto chvíli jsou každý pracovník a každá pracovnice schopni fungovat ve všech třech složkách „Nízkoprahu“. Společně s vedoucím a supervizorem je nyní tým nízkoprahu schopen zajistit přímé konzultace v 7 jazycích, každý člen/ka konzultačního týmu je schopen se dohovořit plynule minimálně třemi cizími jazyky. Druhou novinkou v práci nízkoprahu je zavedení chatové krizové linky. Na platformě e-linka pomoci byla La Strada zařazena mezi poskytovatele chatové pomoci a v minulém roce běžel již ostrý provoz online chatu v konzultačních hodinách. Třetí novinkou z roku 2018 je zřízení mobilní kanceláře programu nízkoprahových a terénních služeb v podobě sedmimístného automobilu, jehož vnitřek je uzpůsobený a vybavený tiskárnou a dalšími náležitostmi.

Terénní program NADĚJE, pobočka Praha nominace (pdf)

Terénní program pražské NADĚJE tvoří skupina lidí plná různých osobností, ale jsou to týmoví hráči, kteří spolu dokáží spolupracovat, mnohdy vyřešit nevyřešitelné a umí dát šanci těm, kteří už zdánlivě svoji šanci propásli. Zkrátka, jsou to lidé na svém místě. Neopomenutelnou zásluhu na tom všem má jejich vedoucí Aleš Strnad, který je ve službách pro lidi bez domova uznávanou kapacitou a svými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi jejich práci obohacuje. O své práci informuje TP Naděje veřejnost a snaží se – např. skrze sociální sítě – bořit stereotypy, které o lidech bez domova vznikly a bohužel stále vznikají. Často s nimi pracovníci bojují tím zdánlivě nejvíce samozřejmým způsobem – každodenním  lidským přístupem, který všichni bereme jako samozřejmost, ale mnohdy se pak v realitě všedních dní vytrácí.

Terénní programy v Praze 11, Proxima Sociale o.p.s. nominace (pdf)

Tým lokality Prahy 11 – pracovníci a pracovnice organizace Proxima Sociale o.p.s. – se v původním složení týmu od roku 2000 zaměřují na sociální služby pro děti a mládež na největším sídlišti v Praze i v ČR. Noví členové postupně obohatili tým energií a dalšími aktivitami. Za roky působení přinesl tento tým inovativní způsoby práce a možnosti, jak kontaktovat klienty, navázat s nimi vztah a udělat poskytované služby dostupnějšími.  Tým spolupracuje se školami, se Střediskem výchovné péče či kurátory pro děti a mládež formou „Balance“ skupin. Zároveň realizuje terénní práci v obchodním centru Chodov, ve kterém se podařilo navázání bližší spolupráce s vedením a bezpečnostní službou. Neustále hledá nové možnosti, jak poskytovat sociální služby pro děti a mládež. Spolupracuje s dalšími programy, jako je krizové bydlení, občanská poradna a další, na základě individuálních potřeb klientů. Díky vytvořenému vztahu s klienty je tým následně zapojuje do příprav a realizace akcí jako Graffiti jam, Streetfočus, i větších akcí pro veřejnost – Dobytí Jižního Pólu a Čarodějnice na Jižáku. Kromě toho aktivně vystupuje na konferencích, podílí se na Pražské pracovní skupině Župan, zapojuje se do výzkumů a sbírá zkušenosti na stážích nejen doma, ale i v zahraničí. V roce 2018 dosáhla služba skvělých výsledků v auditech kvality ČAS.

Tagy